ادارات تابعه

 سمنان:            تلفن:33329032-023                                                         فکس:33458676-023

آدرس:بلوار ولیعصر،‌نبش خیابان شریعتی، کد پستی:64941-35196

 شاهرود:           تلفن32334414-023                                                         فکس:32335795-023

آدرس:خیابان حاقظ جنوبی،مجتمع اداری، کدپستی 8919-361974

 دامغان:              تلفن35246777-023                                                         فکس:35236611-023

آدرس:بلوار آزادی، کد پستی: 18877-36717

 مهدیشهر:          تلفن33624200-023                                                        فکس:33624840-023

آدرس: مییدان امام، خیابان بسیج، ساختمان شرکت فرش،

 گرمسار:            تلفن34225795-023                                                        فکس:34223544-023

آدرس:شهرک لاله، کدپستی:38154-35816

ایوانکی:             تلفن34520950-023                                                        فکس:34520951-023

آدرس:خیابان انقلاب، کوچه شهید متولی

سرخه:              تلفن 33615740-023                                                        فکس:33615741-023

آدرس: شهرک امام خمینی. خیابان پیروزی. کد پستی:3551743375 

آرادان:                تلفن:02334543621                                                         فکس: 02334543621

آدرس: خیابان شهید بهشتی. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

میامی:               تلفن:02332624434                                                         فکس:02332624435

آدرس: شهرک گلها. میدان عاشورا.جنب اداره محیط زیست.کد پستی: 75735-36319