اخبار

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮﺭاﻫﺎﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ تشکیل شد

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮﺭاﻫﺎﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ تشکیل شد
ﺑﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮﺭاﻫﺎﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ برگزار شد.

این مجمع با ﺣﻀﻮﺭ محسن ﺭﻫﺒﺮ ﺭﻳﻴﺲ اﺩاﺭﻩ ﺗﺸﻜلهای ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ و ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ اﺩاﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ و ﺷﻮﺭاﻫﺎﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﺭ ﺩاﺭاﻱ اﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ و ﭘﺲ اﺯ استماع و بررسی گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان و اتخاذ تصمیم نسبت به آن و بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﮔﺰاﺭ گردید.
محسن ﺭﻫﺒر ضمن تقدیر و تشکر از کلیه شوراهای اسلامی کار و قدر دانی از کانون هماهنگی شوراها اسلامی کار به عنوان کانون برتر کشوری، شورا را به عنوان یک فعالیت قابل تحسین جمعی دانست و افزود: فلسفه وجود شورا استفاده از خرد جمعی است و با استفاده از خردجمعی ضریب خطا کاهش و در همین راستا ضریب تصمیم گیری مناسب افزایش می یابد.
وی افزود: آنچه در قانون اساسی تبلور یافته برگرفته از آموزه های دینی است و شورای اسلامی نیز نمود عینی آن است. مشارکت مستقیم کارکنان در تصمیم گیری باعث می شود تا از میزان برخوردها و تعارضات بین مدیران و کارکنان کاسته شده و طرفین برای تحقق هدف های مشترک گام برمی دارند.
ﺭﻳﻴﺲ اﺩاﺭﻩ ﺗﺸﻜلهای ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ و ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻲ اﺩاﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ گفت: شوراهای اسلامی کار به عنوان سرمایه های اجتماعی و با ارزشها ، هنجارها و روابط اجتماعی در یک جامعه موجب پیدایش اقتصادی کاراتر می شوند.
شایان ذکر است ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ و ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ و ﺭﺿﺎ ﻋﺮﺏ اﺣﻤﺪﻱ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ و ﻧﺎﻳﺐ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ و ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺟﺒﻲ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﺸﻲ و ﺧﺰاﻧﻪ ﺩاﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ و ﻣﺠﻴﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.

۲۶ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید