قابل توجه کلیه شرکتهای تعاونی

از آنجائیکه شناسایی کامل بدنه بخش تعاون و شناسایی اعداد و ارقام واقعی تعاونیهای استان یک پروژه مهم برای ساماندهی این بخش و به کارگیری ظرفیت های نهفته آن در بهبود و توسعه بنگاههای پایدار اقتصادی استان سمنان است و از طرفی ضرورت خود اظهاری شرکت های تعاونی در سامانه جامع نظارت بر تعاونیها مهمترین بخش درسلسله اقدامات شناسایی و بازسازی بخش تعاون است.

لذا از کلیه شرکت های تعاونی استان دعوت می شود با ورود به سامانه جامع نظارت بر تعاونیها www.nezarat.mcls.gov.ir   اقدام به تکمیل فرم خود اظهاری کنند.

ضمن درخواست مجدانه از تعاونگران جهت همکاری و تکمیل و ارائه فرم خود اظهاری در سامانه جامع نظارت بر تعاونیها باطلاع می رساند هرگونه ادامه فعالیت، پیگیری امور شرکت، دریافت و ارائه خدمات و بهره گیری از روشهای آماری شرکت های تعاونی استان سمنان از این به بعد منوط به ورود اطلاعات آنها در سامانه مذکور می باشد.

عدم همکاری برای ثبت اطلاعات مذکور در سامانه نظارت احتمال بروز مشکل و عدم دستیابی به خواسته های رشد و توسعه ای تعاونی میگردد.