آیین نامه نهایی اتاق فکر تعاونآیین نامه نهایی اتاق فکر تعاون
حق الزحمه فعالیتهای ترویجی و تحقیقاتی در حوزه تعاونحق الزحمه فعالیتهای ترویجی و تحقیقاتی در حوزه تعاون

نمونه فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی در حوزه تعاوننمونه فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی در حوزه تعاون

نمونه مونوگرافی از یک شرکت تعاونینمونه مونوگرافی از یک شرکت تعاونی

نمونه پروپوزال خام برای مونوگرافینمونه پروپوزال خام برای مونوگرای

نمونه مونوگرافی روستای بن زرد سفلینمونه مونوگرافی روستای بن زرد سفلی

فرآیند انجام طرحهای تحقیقاتی و حمایت از پایان نامه ها و مونوگرافی در حوزه تعاونفرآیند انجام طرحهای تحقیقاتی و حمایت از پایان نامه ها و مونوگرافی در حوزه تعاون
نمونه اساسنامه تعاونی آموزشگاهینمونه اساسنامه تعاونی آموزشگاهی

نکات مهم پیرامون قراردادها و همکاریها در برنامه های تحقیقاتی و ترویجی حوزه تعاوننکات مهم پیرامون قراردادها و همکاریها در برنامه های تحقیقاتی و ترویجی حوزه تعاون

قوانین مرتبط با نحوه مشارکت کارکنان دولت در فعالیتهای ترویجی و تحقیقاتی در حوزه تعاونقوانین مرتبط با نحوه مشارکت کارکنان دولت در فعالیتهای ترویجی و تحقیقاتی در حوزه تعاون

دستورالعمل اقلام هزینه‌ای در فعالیت های ترویجیدستورالعمل اقلام هزینه‌ای در فعالیت های ترویجی

تعریف و شرح فعالیتهای واحدهای مشاوره و راهنمایی در حوزه تعاون در مراکز آموزش عالیتعریف و شرح فعالیتهای واحدهای مشاوره و راهنمایی در حوزه تعاون در مراکز آموزش عالی

تعریف و شرح تهیه و توزیع اقلام ترویجی در حوزه تعاونتعریف و شرح تهیه و توزیع اقلام ترویجی در حوزه تعاون

تعریف و شرح تهیه و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونیتعریف و شرح تهیه و پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی

تعریف و شرح تجهیز کتابخانه های ادارات شهرستانتعریف و شرح تجهیز کتابخانه های ادارات شهرستان

تعریف و شرح برگزاری یا مشارکت در برپایی همایش ترویجی بخش تعاونتعریف و شرح برگزاری یا مشارکت در برپایی همایش ترویجی بخش تعاون

تعریف و شرح برگزاری یا مشارکت در برپایی نمایشگاه ترویجی بخش تعاونتعریف و شرح برگزاری یا مشارکت در برپایی نمایشگاه ترویجی بخش تعاون

تعریف و شرح برگزاری یا مشارکت در برپایی گردهمایی و یا جلسه ترویجی بخش تعاونتعریف و شرح برگزاری یا مشارکت در برپایی گردهمایی و یا جلسه ترویجی بخش تعاون

تعریف و شرح برگزاری کارگاه ترویجی در حوزه تعاونتعریف و شرح برگزاری کارگاه ترویجی در حوزه تعاون

تعریف و شرح بازدید ترویجی از تعاونی های الگو وموفقتعریف و شرح بازدید ترویجی از تعاونی های الگو وموفق