شرح کلی وظایف تشکل های کارگری و کارفرمایی

 آموزش (نظارت بر حسن اجرای آموزش)

 1-تدارک و تدوین مستمر تقویم آموزشی هر یک از شهرستانها و نیز تقویم استانی

2-نظارت بر برگزاری دوره های مندرج در تقویم آموزشی شهرستانی و اخذ مستمر گزارشات آموزشی از مجریان و بررسی

3-تشکیل پرونده ویژه دوره های آموزشی شهرستانی(تقویم و گزارشات و ...)

4- تدارک برگزاری دوره های مندرج در تقویم آموزشی استان

5- ارائه گزارش جامع عملکرد آموزشی هر سه ماه یکبار و نیز سالانه به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت متبوع

6-تشکیل پرونده ویژه دوره های آموزشی استانی(تقویم و گزارشات و...)

7-تهیه پیام آموزشی و ارسال به کلیه شهرستانها جهت ابلاغ به تشکلهای کارگری و کارفرمایی و سایر طرق اطلاع رسانی

8-برنامه ریزی و تدارک و ارائه بسته های آموزشی (بروشور، جزوه، کتابچه و ...) جهت تشکلهای کارگری و کارفرمایی

9-برنامه ریزی و تدارک و ارائه بسته های آموزشی یا ارسال آخرین وضعیت مقررات به مجریان تشکلات کارگری و کارفرمایی

10- تدارک و تدوین مستمر تقویم نشستهای ترویجی مجریان

11-تدارک برگزاری نشستهای ترویجی مندرج در تقویم جهت مجریان( تهیه دعوتنامه و موضوعات نشست و تنظیم صورتجلسات و ...)

12- نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی اجرایی توسط کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان

13-طبقه بندی استعلامها و جوابیه ها جهت تدوین مقررات پرسش و پاسخ و ارائه به مجریان

14- تهیه چک لیست تطبیق عملکرد (با پیش بینی مندرج در تقویم آموزشی هر یک از شهرستانها هر سه ماه یکبار و ...)

 

ترویج

1-تدارک و تدوین و بررسی جدول استاندارد استانی تشکیل تشکل به تفکیک هر یک از شهرستانهای استان فارس

2-مطالعه و برنامه ریزی و اقدام به مکاتبات مذاکرات و تشکیل جلسات ترویجی و شرکت در جلسات با ارگانها و نهادهای ذیربط هر صنف در راستای تسهیل تاسیس انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی

3-مطالعه و برنامه ریزی و بررسی امکان تاسیس انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی دیگر بر اساس الگوی موجود شهرستان و یا استان و یا سایر استانها

4- تدوین راهنمای ارباب رجوع و بویژه در تاسیس انجمنها جهت درج در سایت و کنترل و به روز رسانی مداوم آن

5- برنامه ریزی و پیگیری سایر طرق اطلاع رسانی و ترویج تشکلهای کارگری و کارفرمایی

6- نظارت پیگیری و شرکت در جلسات کمیته فصل یازدهم

7-تهیه و ارائه گزارش موارد تشکیل شورای اسلامی کار اعلام از سوی مجریان و پیگیری راهکارهای قانونی

8- تهیه و ارائه گزارش موارد تشکیل شورای نماینده کارگران اعلام از سوی مجریان و پیگیری راهکارهای قانونی

9- پیگیری تاسیس کانون کارگران بازنشسته در شهرستانهای فاقد کانون از طریق مکاتبه با کانون استانی و در صورت لزوم تامین اجتماعی

10- مطالعه برنامه ریزی و پیگیری امکان تشکیل کانون و انجمنهای واجد شرایط

11- بررسی تقاضانامه های تاسیس تشکلها و اخذ استعلام و مجوز تاسیس از وزارت متبوع

12- تهیه چک لیست تطبیق عملکرد با مندرجات جدول استاندارد هر شهرستان هر سه ماه یکبار  

نظارت (نظارت بر مطابقت عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی با مقررات جاریه مملکتی)

1-بررسی و مطالعه قانونی تقاضای تشکیل مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده تشکلهای کارگری و کارفرمایی

2- بررسی مستمر جداول زمان بندی برگزاری مجامع عمومی ارسالی از سوی مجریان و مطابقت تشکیل مجامع بویژه مجامع فوق العاده با مقررات قانونی

3- بررسی و مطالعه پیش نویس اساسنامه های ارسالی از سوی هیاتهای موسس تشکلها و مطابقت با مقررات

4- ارائه گزارش مطالعه پیش نویس اساسنامه های ارسالی از سوی هیاتهای موسس تشکلها به کمیته ساماندهی آسیب شناسی و کارشناسی اساسنامه تشکلهای کارگری و کارفرمایی

5-نظارت بر برگزاری مجامع عالی استانی تشکلهای کارگری و کارفرمایی انجمن نمایندگان کارگران، کانون کارگران بازنشسته استانی نماینده مدیران هیات موضوع ماده22 و نمایندگی شورای اسلامی کار استان

6-نظارت بر برگزاری قانونی مجامع انتخاباتی هیاتهای حل اختلاف شهرستانهای تابعه

7- بررسی مدارک و پرونده برگزاری مجامع عمومی شورای اسلامی کار، نمایندگی کارگران، کانون کارگران بازنشسته و انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی

8- بررسی مستمر وضعیت عملکرد و اختلاف احتمالی اعضای تشکلهای کارگری و کارفرمایی و ارائه پرونده موارد احتمال انحطاط اختلاف و انحلال انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های کارگران بازنشسته و ... به کمیته نظارت بر عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی

9- پیگیری و اخذ صورتجلسات شورای اسلامی کار و ارائه به هیات موضوع ماده22

10-پیگیری و بررسی و مطالعه چک لیستهای بازرسی و ارزیابی انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی ارسالی از سوی ادارات اجرایی

11- تدارک و تدوین شیوه نامه نظارت بر مجامع تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اجرای آن

12- تهیه چک لیست تطبیق عملکرد با استاندارد و تجدید انتخابات هر شهرستان هر سه ماه یکبار

 

ثبت و صدور مدارک شناسایی تشکلهای کارگری و کارفرمایی

1- تدارک و تدوین اجرای شیوه نامه های ثبت صدور شوراهای اسلامی کار، نمایندگی کارگران، انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های کارگران بازنشسته

2-    تدارک و تدوین و نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه ها بایگانی شوراهای اسلامی کار، نمایندگی کارگران، انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانونهای کارگران بازنشسته

3-    صدور اعتبارنامه و گواهینامه آگهی صحت انتخابات هیات مدیره بازرسان انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوطه تا زمان تاسیس و تجدید انتخابات شده

4-    صدور اعتبارنامه و گواهینامه آگهی صحت انتخابات هیات مدیره بازرسان کانون های کارگران بازنشسته تا زمان تاسیس و تجدید انتخابات شده

5-    صدور اعتبارنامه و گواهینامه آگهی صحت انتخابات اولین شورای اسلامی کار تازه تاسیس و تجدید انتخابات شده

6-     صدور اعتبارنامه و گواهینامه آگهی صحت انتخابات نماینده کارگر تازه تاسیس و تجدید انتخابات شده و هیات مدیره و بازرسان مجمع نمایندگان کارگر استان

7-    درج و ورود اطلاعات و آمار مجامع تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سامانه نرم افزار کارگری و گزارش گیری مستمر

8-    بازبینی اطلاعات وارد شده نرم افزار و نیز بررسی موارد لزوم اصلاح و تغییر و ارتباط با تحلیلگر سیستم اداره کل وزارت متبوع و انجام مکاتبات با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در موارد لازم

9-    بررسی و تایید اساسنامه های مصوب مجامع موسس و فوق العاده

10-   ارسال مدارک برگزاری مجامع عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت متبوع و پیگیری صدور اعتبار نامه

11-   ورود اطلاعات در سامانه ها ملی و اخذ کد شناسایی ملی

12-   تکمیل اطلاعات آماری برته از طریق اخذ گزارش از مجریان ادارات تابعه

13-   تحلیل گزارش آماری 3ماهه، 6ماهه، 9ماهه و سالانه

14-   تهیه چک لیست تطبیق پیش بینی و عملکرد استانی و هر یک از شهرستانها حداقل هر سه ماه یکبار