آیین نامه های معاونت روابط کار

  فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف

روش رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

   ماده 148 قانون کار- مزایای مشمول کسر حق بیمه

بخش اول دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

بخش دوم  دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

بخش سوم دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

بخش چهارم دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

بخش پنجم دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

نکات قابل توجه تعیین صلاحیت

مدارک تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی

توافقنامه  جدید تعیین صلاحیت

آیین نامه ایمنی صنایع ریخته گری