آیین نامه های معاونت روابط کار

فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاففرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف

HyperLinkروش رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی

HyperLinkقانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده

HyperLinkقانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی

HyperLink   ماده 148 قانون کار- مزایای مشمول کسر حق بیمه

HyperLink بخش اول دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

HyperLink بخش دوم  دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

HyperLink بخش سوم دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

HyperLink بخش چهارم دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

HyperLink بخش پنجم دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

HyperLink نکات قابل توجه تعیین صلاحیت

HyperLinkمدارک تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی

HyperLinkتوافقنامه  جدید تعیین صلاحیت

HyperLinkآیین نامه ایمنی صنایع ریخته گری