اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان / معاونت ها / معاونت روابط کار / اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری

دستور العمل

دستورالعمل

1- در خصوص کارگران دارای قرارداد موقت شاغل در کارهایی با ماهیت دایم، ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری دارا بودن حداقل یکسال سابقه بیمه در آخرین محل کار است. 

2- هیات موضوع بند (2) تفاهم نامه بمنظور بررسی و تشخیص بیکاری غیرارادی متشکل از یک نفر نماینده اداره کار و امور اجتماعی محل و همچنین یک نفر کارشناس امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی خواهد بود.در صورت وجود اختلاف نظر، بر اساس نظر رییس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواهد شد.

3- تصمیم گیری در خحصوص بند (4) تفاهم نامه ،صرفا بعهده کمیته استانی (موضوع بند 3تفاهم نامه) میباشد و در خصوص واحدهای مشکل دار برابر دستورالعمل 45999 ت 34023 مورخ 8/8/ 84 هیات وزیران اقدام خواهد شد.

  4- کمیته موضوع بند 3  تفاهمنامه موظف است در خصوص برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر آموزشهای مقرری بگیران با لحاظ کردن نیاز بازارکار، تقویم آموزشی مختص مقرری بگیران را به صورت سالیانه ارایه نماید و سازمان کار و فنی حرفه ای با توجه به محدودیت رشته های فنی و حرفه ای در برخی مناطق می تواند به طرق مقتضی نسبت به آموزشهای متناسب با تخصص قبلی افراد و یا بازار کار هر منطقه اقدام نماید.

توضیح:

     احکام افراد شرکت کننده در هیات بررسی کننده بیکاری توسط مدیر کل دستگاههای مربوطه صادر و ابلاغ می گردد و نمایندگان مذکور با قبول مسولیت در قبال مراجعه کنندگان به عنوان نمایندگان تام الاختیار  دستگاههای ذیربط در این زمینه خواهند بود.