وضعیت اطلاعات اعتبار گواهینامه های مسئولین ایمنی

سامانه اینترنتی سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

آدرس انجمن صنفی کارگری بهداشت و حفاظت ایمنی در سطح استان

آدرس انجمن صنفی کارگری بهداشت و حفاظت ایمنی شهرستان سمنان:

سمنان میدان مادر بلوار قاضی طباطبائی نرسیده به کوچه ش رحیمیان کد پستی 3519738966 شماره تلفن:33467931