سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

آدرس انجمن های صنفی کارگری بهداشت و حفاظت ایمنی در سطح استان سمنان

 

آدرس انجمن صنفی کارگری بهداشت و حفاظت ایمنی شهرستان سمنان:

سمنان میدان مادر بلوار قاضی طباطبائی نرسیده به کوچه ش رحیمیان

کد پستی 3519738966

شماره تلفن:33467931