بسمه تعالی

تعریف فرد کارآفرین :

کارآفرین، فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، ارزش

اقتصادی/اجتماعی جدیدی بوجود می آورد (جدید در سطح بنگاه/سازمان، در سطح

بازار/جامعه و یا در سطح جهان).


 

شماره تماس: 33361909 الی 33361912  داخلی 210

پست الکترونیک: semente@chmail.ir 

آدرس: سمنان بلوار 17 شهریور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ،

اداره توسعه کارآفرینی. 

 

قوانین و مقررات

مهارتهای عمومی کارآفرینی

عوامل محیطی مؤثر بر کارآفرینی

اساتید کارآفرینی

سرگذشت کارآفرینان

ایده هایی برای کار آفرینی