بنام خدا

جداول میزخدمت ( اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان سمنان )

1.    تعیین موقعیت ارائه خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع وکسب وکارها درمیزخدمت

عنوان خدمت

کدخدمت

نوع خدمت

محل ارائه

دلایل وتوضیحات عدم ارائه خدمت در میزخدمت الکترونیکی

میزخدمت حضوری

میزخدمت الکترونیکی

ترکیب میز خدمت حضوری والکترونیکی

 ( الکترونیکی حضوری )

خارج از میزخدمت

 ( مراجعه مستقیم به واحدهای سازمانی )

تشکیل تعاونی

*

Ei.mcls.gov.ir

تغییرات تعاونی

*

Nezarat.mcls.gov.ir

آموزش مجازی تعاونی ها

*

Amoozrsh.mcls.gov.ir

سامانه ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر1

*

http://karafarinanebartar.ir

سامانه مشاغل خانگی2

*

www.mashaghelkhanegi.ir

سامانه کارا3

*

Kara.mcls.gov.ir

سامانه دادور4

*

www.bemcenter.ir

سامانه کارورزی5

*

https://karvarzi.mcls.gov.ir

سامانه اطلاعات اداره کل امورورزشی

*

www.labour-sport

سامانه ورزشی کارگران

*

www.worker-sport

بررسی احراز اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور*

*

Sakht.mcls.gov.ir

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران*

*

Svcc.mcls.gov.ir

تایید صلاحیت مسئولین ایمنی*

*

Issap.ir

تایید صلاحیت ورتبه بندی شرکت های خدماتی*

*

Ccsrs.ir

فرایند بیمه بیکاری

*

ارائه مراجع حل اختلاف

*

           

نکته 1 : مقطع زمانی دارد که با اطلاع رسانی باز بودن سامانه  ثبت نام صورت میگیرد.

نکته 2،3،4و5 :با  اسکن کردن مدارک مورد نیاز در منزل ویا کافی نت میتوان ثبت نام کرد  وکد رهگیری دریافت میگردد.

نکته *: ارائه خدمات در قسمت بازرسی کار مدیریت روابط کار صرفاٌ جهت راهنمایی اولیه مراجعین امکان پذیر است ( هم از طریق ارائه بروشور راهنما وهم از طریق سامانه های الکترونیکی (فقط در حد راهنمایی عمومی ))

2.    ارزیابی عمومی استقرار فضای میزخدمت

ردیف

موضوع

وضعیت استقرار

توضیحات

بسیار عالی

خوب

متوسط

ضعیف

عدم استقرار

1

ایجاد فضای مناسب در دستگاه برای ارائه خدمت به ارباب رجوع

*

2

فعالیت پیوسته میزخدمت درطول هفته

*

3

تخصیص کارشناسان مطلع ، شایسته ، ماهر وپاسخگو

*

4

استقرار یک کارشناس به منظور : 1. راهنمایی ارباب رجوع به واحدها در صورت تایید کارشناسان مستقر درمیزخدمت 2. راهنمایی ارباب رجوع قبل از آغاز درخواست خدمت

*

3.    ارزیابی وضعیت اطلاع رسانی الکترونیکی خدمت ( اعم از الکترونیکی وغیر الکترونیکی )

عنوان خدمت

کدخدمت

محل ارائه

نوع اطلاع رسانی

موارد اطلاع رسانی شده

الکترونیکی

میزخدمت ( حضوری )

وب سایت دستگاه

تابلوهای راهنما مستقر در میزخدمت

تلفنی ومرکز تماس

مراحل گردش کار

مستندات ومدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت

قوانین ومقررات وآیین نامه های مربوطه

مدت زمان دریافت خدمت ( فاصله بین درخواست خدمت تا ارائه خدمت )

هزینه های دریافت خدمت ونحوه محاسبه ومحل پرداخت

رویه ارائه شکایت

معرفی مسئول وواحدهای سازمانی ارائه خدمت

سوالات متداول

تشکیل تعاونی

*

*

*

*

*

*

تغییرات تعاونی

*

*

*

*

*

*

آموزش مجازی تعاونی ها

*

*

*

*

*

*

سامانه مشاغل خانگی

*

*

*

*

*

*

سامانه کارا

*

*

*

*

*

*

سامانه دادور

*

*

*

*

*

*

سامانه کارورزی

*

*

*

*

*

*

سامانه اطلاعات اداره کل امورورزشی

*

*

*

*

*

*

سامانه ورزشی کارگران

*

*

*

*

*

*

بررسی احراز اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور

*

*

*

*

*

*

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

*

*

*

*

*

*

تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

*

*

*

*

*

*

تایید صلاحیت ورتبه بندی شرکت های خدماتی

*

*

*

*

*

*

فرایند بیمه بیکاری

*

*

*

*

*

*

ارائه مراجع حل اختلاف

*

*

*

*

*

*

4.ارزیابی خدمات ارائه شده درمیزخدمت حضوری (حضوری / الکترونیکی – حضوری )

عنوان خدمت مستقر در میز خدمت حضوری

کدخدمت

ارائه فرم وتعیین زمان دریافت خدمت ( بلی / خیر)

نسبت تعداد مدارکی که در زمان درخواست خدمت از ارباب رجوع اخذ می شود به کل مدارکی که در مجموع برای دریافت خدمت از ارباب رجوع دریافت می شود( درصد)

ارائه فرم نظر سنجی به ارباب رجوع برای تکمیل پس از دریافت خدمت ( بلی / خیر)

تشکیل تعاونی

بلی

بلی

تغییرات تعاونی

بلی

بلی

آموزش مجازی تعاونی ها

بلی

بلی

سامانه مشاغل خانگی

بلی

بلی

سامانه کار

بلی

بلی

سامانه دادور

بلی

بلی

سامانه کارورزی

بلی

بلی

سامانه اطلاعات اداره کل امورورزشی

بلی

بلی

سامانه ورزشی کارگران

بلی

بلی

بررسی احراز اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور

بلی

بلی

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

بلی

بلی

تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

بلی

بلی

تایید صلاحیت ورتبه بندی شرکت های خدماتی

بلی

بلی

فرایند بیمه بیکاری

بلی

بلی

ارائه مراجع حل اختلاف

بلی

بلی

5.ارزیابی خدمات ارائه شده در میزخدمت الکترونیکی

عنوان خدمت مستقر در میز خدمت الکترونیکی
 ( الکترونیکی / الکترونیکی حضوری )

کدخدمت

آدرس صفحه الکترونیگی ارائه خدمت

قابلیت ارسال الکترونیکی مدارک ( دارد/ ندارد)

قابیلت درخواست خدمت درقالب فرم های الکترونیکی( دارد/ ندارد)

ارائه الکترونیکب خدمت ( دارد/ ندارد)

ارائه کد رهگیری ( دارد/ ندارد)

قابلیت رهگیری مراحل اجرای فرایند ارائه خدمت با کد رهگیری ( دارد/ ندارد)

قابیلت ارسال پیانک مراحل انجام کاربه ارباب رجوع ( دارد/ ندارد)

مظر سنجی الکترونیکی ( دارد/ ندارد)

تشکیل تعاونی

Semnan.mcls.gov.ir

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

تغییرات تعاونی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

آموزش مجازی تعاونی ها

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

سامانه مشاغل خانگی

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

سامانه کار

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

سامانه دادور

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

سامانه کارورزی

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

سامانه اطلاعات اداره کل امورورزشی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

سامانه ورزشی کارگران

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

بررسی احراز اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

تایید صلاحیت ورتبه بندی شرکت های خدماتی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

فرایند بیمه بیکاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ارائه مراجع حل اختلاف

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد