فرمهای ارائه خدمات مجموعه‌ای از فرمها و اطلاعات مفید برای کاهش حضور فیزیکی و تسریع در انجام امور اربارب رجوعان محترم طراحی شده‌است.

از اصلی‌ترین نکات آن آگاهی از خواسته ها و فرایند انجام امور می باشد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان فرمهـای ارائـه خـدمات را به سه بخش کاربردی تقسیم کرده است که عبارتند از:


:small_red_triangle_down:فرمها و دستورالعملهای نحوه ارائه خدمت:small_red_triangle_down: